Oct 26, 2008
Thomas Sobieski, violin / Albert Mühlböck, piano / violin; Albert Mühlböck
Creative Arts Center / Wright State University, Dayton, OH, United States