Nov 17, 2013
American Symphony Orchestra / Teresa Buchholz, mezzo-soprano / Leon Botstein, conductor
Carnegie Hall, New York, NY, United States