Nov 17, 2013
American Symphony Orchestra / Leon Botstein
Carnegie Hall, New York, NY, United States