Jan 30, 2011
Jennifer Koh, violin
92nd Street Y, New York, NY, United States