Dec 2, 2010
Fiari Ensemble
Teatro Vittoria, Torino, Italy