Jan 30, 2004
Lucy Shelton, soprano / Ensemble Sospeso
Orensanz Center, New York, NY, United States