Jan 30, 2004
Ensemble Sospeso / Arditti String Quartet
Orensanz Center, New York, NY, United States