Nov 2, 2002
Columbia University, New York , NY, United States