Mar 29, 2002
Mickey Katz, cello
Brown Hall, Boston, MA, United States