Nov 24, 1998
Napa Valley, Napa Valley, CA, United States