Nov 24, 1997
Charles Rosen
Olavshallen, Trondheim, Norway