Nov 4, 1989
Charleston Symphony Orchestra / Stahl
Charleston, United States