Nov 7, 1986
Vassar College, Poughkeepsie, NY, United States